• Phone2810 212298
  • Emailinfo@zeakis.com
  • AddressΛεωφ.Παπαναστασίου 93, Ηράκλειο Κρήτης
  • Open Hours09:00 - 17:00
  • Phone2810 212298
  • Emailinfo@zeakis.com
  • AddressΛεωφ.Παπαναστασίου 93, Ηράκλειο Κρήτης
  • Open Hours09:00 - 17:00

Νέος εξωδικαστικός: Πόσο «κουρεύονται» οι οφειλές στο Δημόσιο – Πού μπαίνουν αστερίσκοι.

Οι 6+1 «αστερίσκοι» που ισχύουν στις συμβάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών προς το Δημόσιο και τα Ταμεία

Businessman standing on stack coin money. saving money concept. earring and growing money. generative ai

Γιώργος Κούρος • gkouros@naftemporiki.gr

Ο νέος μηχανισμός προβλέπει σε πρώτη φάση μερική διαγραφή οφειλών έως 75% της βασικής οφειλής προς το Δημόσιο, έως 85% των προσαυξήσεων των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς ΑΑΔΕ και e-ΕΦΚΑ και έως 95% των προστίμων της ΑΑΔΕ.

Για να επιτευχθεί δε η ανωτέρω μερική διαγραφή θα πρέπει να αποδεικνύεται βάσει πραγματικών και αδιάσειστων στοιχείων η πραγματική οικονομική αδυναμία του οφειλέτη και των συνοφειλετών ή εγγυητών του, καθώς επίσης και ότι η αξία των περιουσιών τους είναι μικρότερη από το συνολικό χρέος.

Από τη στιγμή που θα επιτευχθεί όμως η εν λόγω διαγραφή, τότε το υπόλοιπο χρέος μπορεί να ρυθμιστεί σε ένα μακροχρόνιο πλάνο αποπληρωμής, όμως, όπως επισημαίνεται και σε ειδική εγκύκλιο (0.3069/13.12.2023) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με την οποία κοινοποιήθηκαν προς τις αρμόδιες αρχές οι διατάξεις των άρθρων 64-73, 76-81, 83, 86-88, 116-118 (παρ. 9) και 122 (περ. α) του ν. 5072/2023.

Ειδικότερα, όπως υπογραμμίζεται στη συγκεκριμένη εγκύκλιο, οι κανόνες και περιορισμοί στις συμβάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών με το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης είναι οι εξής:
Άκυρος όρος

1. Είναι άκυρος ο όρος σύμβασης αναδιάρθρωσης, που προβλέπει:
α) την αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης σε περισσότερες από διακόσιες σαράντα (240) δόσεις,
β) τη ρύθμιση οφειλών που έχουν ήδη ρυθμισθεί,
γ) την τμηματική αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο ή τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ανά χρονικά διαστήματα που υπερβαίνουν τον μήνα,
δ) την καταβολή μηνιαίας δόσης μικρότερης των πενήντα (50) ευρώ,
ε) την παροχή περιόδου χάριτος για την αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο ή τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης,
στ) την ικανοποίηση απαιτήσεων του Δημοσίου ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης με άλλα ανταλλάγματα αντί χρηματικού ποσού.

2. Αν στη σύμβαση αναδιάρθρωσης προβλέπεται διαγραφή οφειλών προς το Δημόσιο ή τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, αυτή γίνεται κατά σειρά παλαιότητας, από την παλαιότερη οφειλή προς τη νεότερη, με κριτήριο τον χρόνο καταχώρισης της οφειλής στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων και όχι τον χρόνο λήξης της νόμιμης προθεσμίας καταβολής αυτής, είτε η καταβολή γίνεται εφάπαξ είτε σε δόσεις.

Η διαγραφή των οφειλών τελεί μάλιστα υπό την αναβλητική αίρεση της ολοσχερούς αποπληρωμής των ρυθμιζόμενων οφειλών προς το Δημόσιο ή τον αντίστοιχο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Η διαγραφή οφειλών βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση, συμπεριλαμβανομένων των οφειλών υπέρ τρίτων, γίνεται από τη Φορολογική Διοίκηση.
Τόκοι – προσαυξήσεις

3. Επί των οφειλών προς το Δημόσιο που ρυθμίζονται δυνάμει της σύμβασης αναδιάρθρωσης δεν υπολογίζονται περαιτέρω τόκοι ή προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης αναδιάρθρωσης και κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, δεν υπολογίζονται τα πρόστιμα. Σε περίπτωση ολικής προεξόφλησης της ρύθμισης, με καταβολή από τον οφειλέτη ή συμψηφισμό ή από απόδοση κατασχέσεων ή από παρακράτηση, χορηγείται έκπτωση στο σύνολο των ανεξόφλητων τόκων καταβολής που έχουν υπολογιστεί και αντιστοιχούν στις δόσεις της ρύθμισης που προεξοφλούνται.

4. Το ποσό αποπληρωμής, μη συμπεριλαμβανομένου του τόκου της ρύθμισης, που αντιστοιχεί στις οφειλές από παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους που εντάσσονται στη σύμβαση αναδιάρθρωσης δεν υπολείπεται του ύψους της βασικής οφειλής αυτών.

5. Η διαγραφή ασφαλιστικών εισφορών απαγορεύεται.

6. Οι έννομες συνέπειες της ρύθμισης επέρχονται όχι μόνο ως προς τον αιτούντα, αλλά και ως προς τυχόν τρίτα πρόσωπα που έχουν κατά νόμο εις ολόκληρον ευθύνη για τις οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση.
Αίρονται αναγκαστικά μέτρα και διώξεις

7. Από την ημερομηνία ισχύος της εγκριθείσας σύμβασης αναδιάρθρωσης, ισχύουν τα ακόλουθα ως προς το Δημόσιο:
I) αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων κατά του οφειλέτη. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για τις ληξιπρόθεσμες δόσεις της σύμβασης,
II) αναστέλλεται η ποινική δίωξη για το αδίκημα του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α’ 43) και αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο αυτό ή, εφόσον άρχισε, η εκτέλεσή της διακόπτεται. Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής της ποινικής δίωξης αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήματος, χωρίς να ισχύει ο χρονικός περιορισμός της παρ. 2 του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα,
III) κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης αναδιάρθρωσης και υπό την προϋπόθεση ότι: α) έχει εξοφληθεί τουλάχιστον η πρώτη δόση της ρύθμισης δυνάμει αυτής, β) έχουν εξοφληθεί ή τακτοποιηθεί με νόμιμο τρόπο, με αναστολή είσπραξης ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής οι μη υπαγόμενες στη σύμβαση οφειλές και γ) έχουν υποβληθεί οι προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας, εντός τριών (3) μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους, μετά από αίτηση του οφειλέτη, η Φορολογική Διοίκηση αποφασίζει ότι οι κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων σε βάρος του οφειλέτη δεν καταλαμβάνουν μελλοντικές απαιτήσεις. Η απόφαση αυτή εκδίδεται, ανεξάρτητα από το εάν οι κατασχέσεις επιβλήθηκαν για υπαγόμενες ή μη στη σύμβαση οφειλές και γνωστοποιείται στον τρίτο.

ΠΗΓΗ: https://www.naftemporiki.gr/finance/economy/1549876/neos-exodikastikos-poso-koyreyontai-oi-ofeiles-sto-dimosio-poy-mpainoyn-asteriskoi/