• Phone2810 212298
  • Emailinfo@zeakis.com
  • AddressΛεωφ.Παπαναστασίου 93, Ηράκλειο Κρήτης
  • Open Hours09:00 - 17:00
  • Phone2810 212298
  • Emailinfo@zeakis.com
  • AddressΛεωφ.Παπαναστασίου 93, Ηράκλειο Κρήτης
  • Open Hours09:00 - 17:00

Επανένταξη στις ρυθμίσεις των 100 δόσεων για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές

eforiaouresss
Το ζήτημα της δυνατότητας επανένταξης στις ρυθμίσεις των 100 δόσεων για οφειλές τόσο σε ασφαλιστικά ταμεία όσο και στη φορολογική Διοίκηση μας έχει απασχολήσει από παλαιότερα. Θεωρήσαμε σκόπιμο να συγκεντρώσουμε εκ νέου όσα ισχύουν για το εν λόγω θέμα ώστε να ενημερωθούν επαρκώς όλοι οι συνάδελφοι.

Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί μέχρι στιγμής από τις αρμόδιες υπηρεσίες, δίνεται υπό προϋποθέσεις η δυνατότητα διατήρησης (επανένταξης) των απολεσθεισών ρυθμίσεων που προβλέπονται στο ν.4321/2015 για την τμηματική καταβολή ασφαλιστικών ή φορολογικών οφειλών.

Ειδικότερα ισχύουν τα ακόλουθα:

► Επανένταξη στη ρύθμιση των 100 δόσεων οφειλετών του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και Κ.Ε.Α.Ο.

Δυνατότητα ενταγμένων οφειλετών στη συνέχιση απολεσθείσας ρύθμισης οφειλών δίνεται στην περίπτωση μη καταβολής άλλων, πλην των τρεχουσών εισφορών, ασφαλιστικών οφειλών που προέκυψαν μετά την υπαγωγή σ’ αυτήν. Σε κάθε περίπτωση όπου διαπιστώνεται απώλεια ρύθμισης παρά την αποδεδειγμένη πρόθεση του οφειλέτη για τη διατήρησή της και οφειλόμενη σε γεγονός που δεν άπτεται των ευθυνών του, όπως συμβαίνει για παράδειγμα στην περίπτωση των επιβληθέντων προστίμων, οι αρμόδιες υπηρεσίες προβαίνουν σε επαναφορά των εν λόγω ρυθμίσεων. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται με αίτησή τους σ’ αυτές, οι οποίες θα διαπιστώσουν και εφαρμόσουν τις απαραίτητες διευθετήσεις, για την επαναφορά των ρυθμίσεων (σ.σ. δείτε στον κόμβο το πρόσφατο δελτίο τύπου του ιδρύματος).

► Επανένταξη στη ρύθμιση των 100 δόσεων οφειλετών του Ο.Α.Ε.Ε.

Δυνατότητα στη συνέχιση απολεσθείσας ρύθμισης οφειλών, ενταγμένων οφειλετών, δίνεται στην περίπτωση αποδεδειγμένης πρόθεσης εμπρόθεσμης καταβολής (εμπρόθεσμη συναλλαγή) της εισφοράς ή δόσης/ων που προκάλεσαν την διακοπή και η αιτία που προκάλεσε το διακοπτικό γεγονός, συνδέεται με λάθη, παραλείψεις ή δυσλειτουργίες του εισπρακτικού μηχανισμού για τις οποίες δεν έχει άμεση ευθύνη ο ασφαλισμένος – οφειλέτης. Μοναδικό αίτημα επανένταξης θα πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία απώλειας της ρύθμισης και να συνοδεύεται από δικαιολογητικά – παραστατικά που αποδεικνύουν την εμπρόθεσμη ενέργεια καταβολής και την ανάληψη, ενδεχομένως, της ευθύνης για την μη πραγματοποίησή της από τρίτους (π.χ. Βεβαίωση Τραπεζικού Ιδρύματος, αποδεικτικά κατάθεσης κ.τ.λ.).

Εφόσον η εξέταση αίτησης επανένταξης από το αρμόδιο όργανό της είναι θετική, ο οφειλέτης θα καλείται να εξοφλήσει τις ληξιπρόθεσμες τρέχουσες εισφορές και τις απλήρωτες – απαιτητές δόσεις συμπεριλαμβανομένης και της τρέχουσας εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την ημερομηνία καταχώρησης του αιτήματος στην μηχανογραφική εφαρμογή. Οφειλέτες που θα απωλέσουν την ρύθμιση μετά την 2/8/16 ακολουθούν την τρίμηνη προθεσμία υποβολής αίτησης (το πρώτο γεγονός διακοπής ρύθμισης συντελείται με την μη καταβολή δόσης ή δόσεων την 31/8/16). Δείτε στον κόμβο το πρόσφατο έγγραφο με αριθ. πρωτ.: ΔΙΕΣ/Φ10/528/1105552/1.8.2016 του οργανισμού.

Σημείωση: Οι προϋποθέσεις επανένταξης στη ρύθμιση οφειλών που ισχύουν κατά τα παραπάνω, ισχύουν και για τους λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης πλην Ν.Α.Τ. (σ.σ. δείτε στον κόμβο τις οδηγίες που έχουν δοθεί από το υπουργείο με το αριθ. πρωτ.: 437/26.2.2016 έγγραφο).

► Επανένταξη στη ρύθμιση των 100 δόσεων οφειλετών φορολογικής διοίκησης

Δυνατότητα ενταγμένων οφειλετών στη συνέχιση απολεσθείσας ρύθμισης οφειλών δίνεται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος εκ παραδρομής δεν έχει καταβάλει το ποσό επιβάρυνσης εκπρόθεσμης καταβολής δόσης ή εν γένει εξαιτίας ποσών μικρού ύψους που έχουν παραμείνει ανεξόφλητα από παραδρομή. Οι προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ./ Ελεγκτικών Κέντρων/ Ε.Μ.ΕΙΣ/ Τελωνείων, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων εξετάζουν τα γεγονότα και ενεργούν, ώστε τα εκ παραδρομής μη καταβληθέντα ποσά να καλύπτονται από το φορολογούμενο, οι δε ρυθμίσεις να μην θεωρούνται απωλεσθείσες (σ.σ. δείτε στο κόμβο σε σχέση με τα παραπάνω, τα οριζόμενα από την ΠΟΛ.1226/9.10.2015).

Σημαντική επισήμανση: Αν δεν ισχύουν τα ανωτέρω τότε δεν υπάρχει άλλος τρόπος επανένταξης στη ρύθμιση των 100 δόσεων. Επειδή πολλοί φορολογούμενοι έχουν ήδη χάσει τη ρύθμιση των 100 δόσεων, προκειμένου να αποφύγουν τυχόν λήψη αναγκαστικών μέτρων από πλευράς Δημοσίου, πρέπει είτε να καταβάλουν τις σχετικές οφειλές ή να εντάξουν τα οφειλόμενα ποσά στην πάγια ρύθμιση (σ.σ. είναι η μοναδική που βρίσκεται σε ισχύ). Επίσης, στο σημείο αυτό θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε την αναγκαιότητα δήλωσης ακατάσχετου λογαριασμού —που παρέχεται από το νόμο— από όλους τους μισθωτούς, συνταξιούχους και λοιπά φυσικά πρόσωπα που οφείλουν στη φορολογική Διοίκηση μέσω της εφαρμογής της Γ.Γ.Π.Σ., προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των καταθέσεών τους από κατασχέσεις.

Τα ποσά που προέρχονται από μισθούς, συντάξεις και ασφαλιστικά βοηθήματα των οφειλετών του Δημοσίου δεν κατάσχονται, εφόσον αυτά είναι έως και χίλια (1.000) ευρώ, ενώ για ποσά άνω των χιλίων (1.000) ευρώ και έως χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ προστατεύεται το 50% αυτών (έως 250 ευρώ). Όσον αφορά στις καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα φυσικών προσώπων (πλην μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων) για έναν και μοναδικό ατομικό ή κοινό λογαριασμό και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα, αυτές προστατεύονται έως του ποσού των χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ μηνιαίως. Λοιπές περιπτώσεις εξαιρέσεων κατάσχεσης εις χείρας τρίτων μπορείτε να δείτε στο άρθρο 31 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ.356/1974). Δείτε στον κόμβο τις οδηγίες που έχουν παρασχεθεί σχετικά, από την ΠΟΛ.1222/6.10.2015.

Η Δήλωση του μοναδικού ακατάσχετου λογαριασμού μπορεί να γνωστοποιηθεί από τους ενδιαφερόμενους, στην ηλεκτρονική σελίδα της Γ.Γ.Π.Σ.

Πηγή: https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/30865

Leave a Reply