• Phone2810 212298
  • Emailinfo@zeakis.com
  • AddressΛεωφ.Παπαναστασίου 93, Ηράκλειο Κρήτης
  • Open Hours09:00 - 17:00
  • Phone2810 212298
  • Emailinfo@zeakis.com
  • AddressΛεωφ.Παπαναστασίου 93, Ηράκλειο Κρήτης
  • Open Hours09:00 - 17:00

Υποθέσεις που δεν μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής

ruthmiseis

Με την ΠΟΛ.1080/2015 εγκύκλιο της ΓΓΔΕ δίνονται διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ν.4321/2015.

Να υπενθυμίσουμε ότι μετά τη ψήφιση του Ν.4321/2015, επειδή δημιουργήθηκε ασάφεια όσον αφορά τα πρόστιμα, προσαυξήσεις και τόκους που είχαν κεφαλαιοποιηθεί στην κύρια οφειλή και τις προσαυξήσεις και τόκους επί της κυρίας οφειλής εκδόθηκε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη βιωσιμότητα της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε. και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές» η οποία στο άρθρο δεύτερο προέβλεψε τη διαγραφή των προσαυξήσεων  με τη μορφή πρόσθετου φόρου ή και προστίμων για φορολογικές παραβάσεις (μη απόδοση ΦΠΑ, παρακρατούμενων φόρων κ.λπ.).

Στην πράξη προέκυψε πρόβλημα κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης στις περιπτώσεις αυτές, καθώς οι προσαυξήσεις και τα πρόστιμα αυτά έχουν βεβαιωθεί ως βασική οφειλή και δεν υπάρχει τεχνικά η δυνατότητα διαχωρισμού τους, ώστε να μπορούν να διαγραφούν κατά την υπαγωγή στη ρύθμιση μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής.  Στις περιπτώσεις αυτές οι φορολογούμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν στις αρμόδιες ΔΟΥ προκειμένου να εκμεταλλευτούν πλήρως τα ευεργετήματα του νόμου, με τη ρύθμιση των οφειλών τους.

Ουσιαστικά μιλάμε για παλιές οφειλές οι οποίες προήλθαν από καταλογισμούς φόρων μετά από φορολογικούς ελέγχους και για διαφόρους λόγους (συνήθως η αρμόδια ΔΟΥ δεν είχε μηχανογραφηθεί) οι χρηματικοί κατάλογοι καταχωρήθηκαν στο σύστημα εμφανίζοντας ένα ενιαίο ποσό οφειλής το οποίο συμπεριλάμβανε τον κύριο φόρο, τις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα.

Παράδειγμα συνολικών Προστίμων & Τόκων επί μη υποβολής δήλωσης καταβολής παρακρατουμένου φόρου 4.000 ευρώ (άρθρο 59 Ν.4174/2013 περί ΚΦΔ)

Έστω ότι γίνεται προσωρινός φορολογικός έλεγχος και διαπιστώνεται ότι η ελεγχόμενη επιχείρηση δεν έχει υποβάλλει προσωρινή δήλωση Παρακρατούμενου Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών για διάστημα 10 μηνών και για ποσό παρακράτησης φόρου 4.000 ευρώ. Το συνολικό πληρωτέο ποσό που θα της καταλογισθεί με βάση οριστική πράξη προσδιορισμού του φόρου, προσδιορίζεται ως εξής:

ΦΟΡΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΟΡΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΚΟΥ ΠΟΣΟ ΤΟΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΣΥΝΟΛΟ
0,00 4.000,00 4.000,00 7,30% 292,00 100,00% 4.000,00 8.292,00

Σημείωση: Ο μηνιαίος τόκος προσδιορίζεται σε ποσοστό 0,73%

Έστω ότι ο φορολογούμενος δεν προχώρησε στην καταβολή του καταλογισθέντος ποσού με συνέπεια το ποσό αυτό να προσαυξάνεται με τους νόμιμους τόκους κατά μήνα (0,73%). Αν θελήσει να υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.4321/2015 μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής, έστω σε διάστημα 10 μηνών μεταγενέστερα του καταλογισμού, η εφαρμογή, αν έχει καταχωρηθεί συνολικά το ποσό της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, θα του αφαιρέσει μόνο τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής του κεφαλαιοποιηθέντος ποσού, δηλαδή των 8.292,00 ευρώ και συγκεκριμένα 605,32 ευρώ (8.292,00 x 10 x 0,73%).

Στην πραγματικότητα όμως αν ο φορολογούμενος καταβάλει το ποσό του κεφαλαίου (4.000,00 ευρώ) θα πρέπει να διαγραφούν όλες οι άλλες οφειλές του οι οποίες προέρχονται από τόκους και πρόστιμα του Ν.4174/2013. Δυνατότητα όμως που δεν παρέχεται μέχρι στιγμής από την ηλεκτρονική εφαρμογή.

Με την ΠΟΛ. 1080/2015 εγκύκλιο διαταγή δίνονται σαφείς οδηγίες σχετικά με:

·         Τη χειρόγραφη υποβολή αίτησης στην αρμόδια ΔΟΥ και τον χρόνο υποβολής της
·         Τις υπαγόμενες οφειλές με την επισημείωση ότι «οφειλές που θα βεβαιωθούν στη Φορολογική Διοίκηση και θα καταχωρισθούν στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων έως και την 26η Μαΐου 2015, μετά από παραίτηση από την άσκηση του δικαιώματος ή και του δικογράφου οποιουδήποτε ένδικου βοηθήματος ή μέσου ενώπιον αρμοδίου δικαστηρίου ή προσφυγής ενώπιον διοικητικής αρχής»
·         Τις εξαιρούμενες οφειλές
·         Τις απαλλαγές από προσαυξήσεις, πρόσθετους φόρους, τόκους και πρόστιμα τόσο του Ν.2523/1997 όσο και των άρθρων 54 και 58 του Ν.4174/2013 καθώς και προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής των άρθρων 6 του Κ.Ε.Δ.Ε. και 53 του Κ.Φ.Δ.. Σημειώνουμε ότι τα πρόστιμα του άρθρου 57 του Ν.4174/2013 περι ΚΦΔ καταργήθηκαν μετά την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4321/2015
·         Το ελάχιστο ποσό της δόσης (10€) και τις επιβαρύνσεις (βασική οφειλή άνω των 5.000€, που υπάγεται σε ρύθμιση, επιβαρύνεται με τόκο 3% ετησίως, ήτοι 0.25% ανά μήνα).
·         Την απώλεια της ρύθμισης σε περίπτωση που:
α) κατά τη διάρκεια του πρώτου οκταμήνου της ρύθμισης δεν καταβάλει δύο (2) συνεχόμενες δόσεις ή
β) μετά την πάροδο του πρώτου οκταμήνου της ρύθμισης δεν καταβάλει τρεις (3) συνεχόμενες δόσεις ή
γ) καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα τριών μηνών, ανεξαρτήτως του αριθμού των δόσεων της ρύθμισης ή
δ) δεν υποβάλλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α., τις οποίες έχει υποχρέωση να υποβάλλει κατά την τελευταία πενταετία, καθ΄ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την πάροδο της προθεσμίας υποβολής τους ή εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, εφόσον η προθεσμία υποβολής έχει παρέλθει πριν την υπαγωγή σε αυτή.
·         Την εξόφληση μέρους της οφειλής με προκαταβολή
·         Την άρση των συνεπειών ως προς τη μη κατάσχεση ποσών εις χείρας τρίτων σε περίπτωση που καταβληθεί εφάπαξ 25% της βασικής οφειλής
Επισημαίνουμε ότι με Δελτίο Τύπου της ΓΓΔΕ που δόθηκε στην δημοσιότητα την Παρασκευή, «σε περίπτωση που για την υπαγωγή στη ρύθμιση απαιτείται η επίσκεψη σε Δ.Ο.Υ. οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προσέρχονται σε αυτές από τις 22/04/2015 και μετά».

 

Leave a Reply