• Phone2810 212298
  • Emailinfo@zeakis.com
  • AddressΛεωφ.Παπαναστασίου 93, Ηράκλειο Κρήτης
  • Open Hours09:00 - 17:00
  • Phone2810 212298
  • Emailinfo@zeakis.com
  • AddressΛεωφ.Παπαναστασίου 93, Ηράκλειο Κρήτης
  • Open Hours09:00 - 17:00

Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ


ESPAlogoLOGO2

 

Την Πέμπτη 02/2/2016 δημοσιεύθηκαν οι προκηρύξεις των 4 νέων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Παρακάτω παρουσιάζουμε συνοπτικά τα βασικά σημεία του κάθε προγράμματος προκειμένου να προσανατολιστεί ο κάθε ενδιαφερόμενος επενδυτής αν και σε ποιο πρόγραμμα μπορεί να εντάξει την επένδυσή του.

Το γραφείο μας στελεχώνεται από οικονομολόγους με μακρόχρονη εμπειρία οι οποίοι αναλαμβάνουν για εσάς:

1.Τον έλεγχο επιλεξιμότητας της επιχείρησής σας

2.Την ενημέρωση σας για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να συγκεντρώσετε

3.Τη σύνταξη του επιχειρηματικού σας σχεδίου

4.Την υποβολή και την προετοιμασία του φακέλου υποψηφιότητας της πρότασής σας

5.Τη συμβουλευτική υποστήριξη κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σας σχεδίου μέχρι και την αποπληρωμή της ενίσχυσης.

Untitled-1

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

Δικαιούχοι
Υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015

Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας
-Αγροδιατροφή/ βιομηχανία τροφίμων
-Πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες
-Υλικά /κατασκευές
-Εφοδιαστική αλυσίδα
-Ενέργεια /περιβάλλον
-Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας
Υγεία/ φάρμακα

Δαπάνες που επιχορηγούνται
-Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, Μηχανήματα – Εξοπλισμός
-Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας & ύδατος
-Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης
-Ενέργειες για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ή για την απόκτηση και χρήση πατεντών και για τη μεταφορά τεχνογνωσίας.
-Δαπάνες τεχνικής υποστήριξης για τη σύναψη συμβάσεων συνεργασίας με οίκους του εξωτερικού ή -Κοινών Επιχειρήσεων Joint-Ventures, που αφορούν νέες αγορές ή νέα προϊόντα / υπηρεσίες.
-Πιστοποίηση & τυποποίηση τελικών προϊόντων/υπηρεσιών σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα (π.χ CE).
-Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού)

Η επιλεξιμότητα δαπανών ξεκινά από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (11/02/2016)

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός
Ποσό 15.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ
Ο προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών του 2015

Ποσοστό επιχορήγησης
Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων θα είναι στις 07.04.2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 20.05.2016.

Προκήρυξη προγράμματος:
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=16&cs=

Για να δείτε αναλυτικά τους επιλέξιμους ΚΑΔ, πατήστε εδώ

Untitled-1


Ενίσχυση τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών

Δικαιούχοι
Επιχειρήσεις που έχουν σύσταση μέχρι 31/12/2015, διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ από τότε και απασχολούν κατά μέσο όρο 0,5 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας

Επιλέξιμες δαπάνες
-Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, Μηχανήματα – Εξοπλισμός
-Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας & ύδατος
-Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης
-Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού)
-Αυτοκινούμενα μεταφορικά μέσα, σκάφη θαλάσσης χωρίς πλήρωμα και ποδηλάτων κάθε μορφής που προορίζονται προς εκμίσθωση ως εξοπλισμός επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις σχετικές δραστηριότητες.
-Μεταφορικά Μέσα επαγγελματικής χρήσης, είτε μικτής/πολλαπλής χρήσης, τουλάχιστον εννέα (9) θέσεων
-Δαπάνες προβολής – προώθησης

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (11/02/2016)

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός
ποσό 15.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ
και δεν μπορεί να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών του 2015

Ποσοστό επιχορήγησης
Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 29.03.2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 17.05.2016.

Προκήρυξη προγράμματος:
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=17&cs=

Για να δείτε αναλυτικά τους επιλέξιμους ΚΑΔ, πατήστε εδώ

Untitled-1

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Δικαιούχοι
Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης.
Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και δεν λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης
Οι δικαιούχοι δεν πρέπει να έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία ή εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρία από την 1/1/2012 και μέχρι την υποβολή της αίτησης

Επιλέξιμες δαπάνες
-Αγορά εξοπλισμού (μέχρι 40% του π/υ επενδυτικού σχεδίου)
-Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, δαπάνες επαγγελματικής τηλεφωνίας )
-Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, λογιστική υποστήριξη)
-Υπηρεσίες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες
-Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις
-Αποσβέσεις παγίων
-Αγορά / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού
-Προμήθεια αναλωσίμων
-Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία / εταίρων)
-Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις
-Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας

Ημερομηνία έναρξης για την επιλεξιμότητα δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του αιτήματος

Προϋπολογισμός και ποσοστό επιχορήγησης
ποσό από 15.000 ευρώ έως και 60.000 ευρώ
Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 17.03.2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 27.04.2016.

Προκήρυξη προγράμματος:
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=15&cs=

Για να δείτε αναλυτικά τους επιλέξιμους ΚΑΔ, πατήστε εδώ
Untitled-1
Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Δικαιούχοι
Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την υποβολή της αίτησης.
Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος

Επιλέξιμες Δαπάνες
-Αγορά εξοπλισμού (μέχρι 40% του π/υ επενδυτικού σχεδίου)
-Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, δαπάνες επαγγελματικής τηλεφωνίας )
-Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, λογιστική υποστήριξη)
-Υπηρεσίες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες
-Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις
-Αποσβέσεις παγίων
-Αγορά / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού
-Προμήθεια αναλωσίμων
-Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία / εταίρων)
-Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις
Ημερομηνία έναρξης για την επιλεξιμότητα δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του αιτήματος

Προϋπολογισμός – ποσοστό επιχορήγησης
έως 25.000 ευρώ στην περίπτωση ενός ατόμου που ανοίγει ατομική επιχείρηση.
έως 40.000 ευρώ για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων.
έως 50.000 ευρώ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων ατόμων.
Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμών δαπανών.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής
Εισοδηματικά κριτήρια
Το ατομικό εισόδημα του ενδιαφερόμενου κατά το έτος 2015 θα πρέπει να είναι ≤ 20.000 ευρώ.
Σε περίπτωση οικογένειας το οικογενειακό εισόδημα κατά το έτος 2015 θα πρέπει να είναι ≤ 35.000 ευρώ.
Επιδότηση από προγράμματα στο παρελθόν
Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μην έχει εγκριθεί και να μην έχει λάβει ενίσχυση από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1.01.2012 μέχρι και την μέχρι και την ημερομηνία υποβολή της αίτησης. Εξαιρείται η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις κατάρτισης.
Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 08/03/2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 15/04/2016.

Προκήρυξη προγράμματος:
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=14&cs=

Για να δείτε αναλυτικά τους επιλέξιμους ΚΑΔ, πατήστε εδώ

Leave a Reply